İş Hukuku

İş Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri, İş Sözleşmelerinin Feshi, İşe iade davaları, Tazminat  ve Fazla Mesai Talepleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, SGK ödenek ve aylıkları..

Aile / Miras Hukuku

Evlilik Öncesi Anlaşmalar, Boşanma, Velayet , Vesayet,  Mal rejimi sözleşmeleri, Anlaşmalı boşanma protokolü, Nafaka ve tazminat talepleri, Soybağı ve Babalık davaları, İddet süresinin kaldırılması, Vasiyetnamenin iptali, Tenkis davası açılması, Mirastan feragat sözleşmesi, Mirasın reddi davası, Muris muvazaası davaları, Veraset ilamı alınması, Vasiyetname düzenlenmesi

Borçlar Hukuku

Borç İlişkisinin Kaynakları , Hukuki İşlemin Unsurları, Haksız Fiil Sorumluluğu, , Sebepsiz Zenginleşme, Sözleşmeden Doğan Borçlar, Satış Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri, Eser Sözleşmeleri..

İmar ve Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Rehini, Tapu Sicilinin düzeltilmesi, Tapu siciline Şerh verilmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Uluslararası Hukuk

Yabancı mahkemelerde verilen kararların tanınması ve Tenfizi, İthalat veya ihracattan kaynaklanan yurtdışı alacaklarının takibi, Uluslararası tahkim ve arabuluculuk, AİHM’e yapılan başvurular, Yabancılar hukuku ve Vatandaşlık hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri, İflas Erteleme, İflas Ertelemede Tedbir Kararı Alma, İflas Masasında İdare Seçimindeki Usul, İflas Masasına Alacak Kaydının Yapılması

Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan herşey onun etrafında dönerKonficyus

Hakkımızda

Ulusal hukuka ilişkin araştırmaya dayalı, her biri kendi alanında uzman olan avukatlar, öğretim üyeleri, teknik uzmanlar ile işbirliği içerisinde hukuki konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Genç bir hukuk bürosu olarak demokrasiye, profesyonel çalısma disiplinine, fırsat eşitliğine ve çeşitliliğe inanıyoruz.

Bizler avukatlık mesleğini, onuruna yakışır şekilde icra ederek insan’a önem vermekteyiz.

Sık sorulan sorular

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Dolayısıyla adli ve idari mahkemelerde davacı veya davalı sıfatı ile ceza mahkemelerinde sanık veya katılan sıfatıyla ve icra dairelerinde alacaklı-borçlu sıfatıyla yapacağınız işlemlerde ve duruşmalarda avukat tutma zorunluluğundan söz edilemez.

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir hukukçudan profesyonel yardım alınız.

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” şeklindedir.

Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen ücretin hangi işleri kapsadığı avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenmiştir.

Biz sizi arayalım